Ansøgning til pulje på 150 mio. kr – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Fagperson > Ansøgning til pulje på...

Center for Hjerneskade samarbejder med kommunerne om ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje på 150 mio. kr. (2011-2014)

Vi støtter kommunerne med kortlægning og identifikation af de kommunale indsatsområder med henblik på at vurdere, hvor et kvalitetsløft kan opnås. Vi tilbyder støtte indenfor følgende områder: 

1. Konsulentstøtte til implementering af ændringer af traditionelle behandlings- og rehabiliteringstilbud inden for eksisterende økonomiske rammer med henblik på optimering af indsatsen.

2. Konsulentstøtte til udvikling af dokumentationssystemer, så effekten af indsatser kan kortlægges og inddrages i en løbende fremadrettet udviklingsproces.

3. Opdatering og opkvalificering af personalet gennem kurser for enkeltpersoner, personalegrupper eller hele institutionen.

4. Løbende supervisionstilbud til enkeltpersoner, personalegrupper eller institutioner.

1 +2: Konsulentstøtte til implementering af ændringer af traditionelle behandlings- og rehabiliteringstilbud og/eller udvikling af dokumentationssystemer kan omfatte:

- Samarbejde med institutioner eller kommunale afdelinger om kortlægning og evaluering af indsatsen på specifikke områder (fx fysisk genoptræning og rehabilitering eller arbejdsintegration af hjerneskadede) overordnet i kommunen eller afgrænset til specifikke kommunale tilbud:

- Kan eksisterende tilbud optimeres i forhold til ny viden om træningens intensitet og forskellige metoders effektivitet/manglende effektivitet?

- Mangler der tilbud?

- Er der behov for bistand til dokumentation af effekt eller brugertilfredshed? Kan der etableres en løbende vidensindsamling med henblik på fortsat udvikling af tilbuddet.

3. Opdatering og opkvalificering af personale gennem kurser

Kan omfatte almen neurofaglig undervisning, men også højt specialiseret efter- og videreuddannelse målrettet forskellige personalegrupper, herunder psykologer, logopæder, speciallærere, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere og sundheds- og plejepersonale.

Kursusforløbene kan tilbydes enkeltpersoner, personalegrupper eller tværfaglige kommunale teams. Eksempler på kurser, som Centret allerede tilbyder:

Hverdagsrehabilitering
Formålet med kurset er at udvikle deltagernes kompetencer indenfor hjemmetræning: hjælp til selvhjælp. Vi tilbyder 2 typer kurser: ét henvendt til visitatorer, der opkvalificeres til at fokusere på borgerens træningspotentiale, og ét efterfølgende kursus henvendt til de udøvende hjemmetrænere, der skal lære at træne borgeren, således at denne opnår størst mulig selvhjulpenhed i forhold til fysiske, kognitive og praktiske vanskeligheder.

Borgeren med hjerneskade
Kurset henvender sig til personale, der arbejder med og i den hjerneskadede borgers eget hjem, herunder også i beskyttede boliger, bofællesskaber o.l. Formålet med kurset er at give deltagerne redskaber, så de som fagpersoner bedre kan håndtere en hjerneskadet borgeres situation og yde den bedst mulige hjælp og rådgivning.

Kursus i kommunikation og medinddragelse af voksne borgere med afasi
Kurset henvender sig til f.eks. til plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter og pædagoger, der via deres arbejde møder voksne med omfattende kommunikationsproblemer som følge af hjerneskade. Formålet med kurset er at opbygge praktiske færdigheder i at kommunikere med den afasiramte borger.

Kursus i kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade
Kurset er et grundkursus, som f.eks. udbydes til socialpædagogoger, hjemmevejledere og andre, der har behov for kendskab til forskellige typer af kommunikationshandicaps (dysartri, afasi, kognitive kommunikationsforstyrrelser, aleksi), og konsekvenser de har, for borgerens evne til at fungere i dagligdagen.

Kursus i rehabilitering af sprog- og kommunikationsforstyrrelser - for ikke-logopæder
Kurset bygger på grundkurset, men giver indsigt i nyeste viden om genoptræning og rehabilitering af afasi tilpasset (ikke-logopædiske) faggrupper, som har mulighed for at stimulere og støtte udvikling af sprog og kommunikation igennem deres tilbagevendende daglige kontakt med afasiramte borgere.

Apopleksi – intensiv fysisk træning
Kurset henvender sig til fysioterapeuter, der arbejder med borgere med apopleksi f.eks. i det kommunale genoptræningscenter. På kurset lærer deltagerne at teste og dosere den intensive fysiske træning, der målrettes den daglige praksis.

4. Løbende supervisionstilbud til enkeltpersoner, personalegrupper eller institutioner
- Supervisionsforløb individuelt, for en personalegruppe eller for tværfaglige kommunale teams. Med udgangspunkt i deltagernes egne sager yder centret supervision i forhold til udformning af ressource- og barriere-beskrivelser, målsætning og intervention, planlægning af tiltag samt statusevaluering.

- Supervision på enkeltsager mhp. tværsektorial og tværfaglig koordinering.

- Rådgivning/sparring til f.eks. hjerneskadekoordinatorer.

Hent Bilag (pdf)

A: Opkvalificering af generel neurofaglig viden

B: Opkvalificering af neurofaglig viden om og metode til håndtering af afasi og andre kommunikationsforstyrrelser

C: Etablering af tilbud til pårørende

D: Hverdagsrehabilitering

E: Opkvalificering af det tværfaglige samarbejde omkring rehabilitering af borgere med erhvervede hjerneskader

F: Effektmåling af indsats på hjerneskadeområdet

G: Opfølgningskurser

H: Praktikophold på Center for Hjerneskade

I: Hjerneskade og seksualitet

J: Hjerneskade og misbrug

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet