Coronavirus Information på dansk / Information in English

Fleksible forløb – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Fagperson > Fleksible forløb

Voksenprogrammet - fleksibelt forløb på Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade tilbyder fleksible forløb (Voksenprogrammet) , som sammensættes i tæt samarbejde med kommunen. Forløbene tager udgangspunkt i de erhvervsmæssige ressourcer, som borgeren har bevaret efter en hjerneskade og målrettes den enkeltes træningsbehov.

Som noget nyt foregår behandlings- og revalideringsdelen adskilt. Centrets rammebevilling under Sundhedslovens § 79 stk. 2 finansierer første trin i forløbet for de borgere, der har behov for højtspecialiseret genoptræning. Kommunal medfinansiering er således ikke længere nødvendig for at gøre brug af centrets fritvalgsramme.

Økonomiske fordele for kommunen

Den neuropsykologiske udredning i forbindelse med henvisninger til forløb på centret er nu gratis for kommunen.

Løbende dialog mellem centeret og den kommunale sagsbehandler skal sikre, at borgerens udvikling følges og målene og, om nødvendigt forløbende, justeres.

Modulopbygget tilbud

Forløbet er sammensat af moduler, der sikrer større fleksibilitet og individuel tilpasning af forløbenes indhold og omfang. Modulerne kan sammenstykkes til forskellige trin.

Forløbene kan variere fra alt mellem 8 timers individuel rådgivning til intensive forløb, der strækker sig over 6 – 8 måneder.

Eksempler på forløbenes forskellige fokusområder og formål

- Forrevalidering og revalidering f.eks. gennem virksomhedspraktik

- Afklaring og optræning af arbejdsevne

- Højtspecialiseret tværfaglig genoptræning

- Optræning af specifikke funktioner som koncentration, sprog og gang

Hurtig og sammenhængende indsats

Direkte overgang fra specialiseret genoptræning til arbejdsrettet indsats.

Forbedret kommunikation

Fælles drøftelse mellem centret og kommunen i forbindelse med henvisning/udredning. Status undervejs og før overgang til et nyt trin i forløbet. Afsluttende evaluering og eventuel beskrivelse af funktionsniveau og arbejdsevne.

Et tæt samarbejde på tværs af sektorer sikrer sammenhængende forløb og overføring af viden.

Høj faglighed og evidensbaseret indsats

Centrets rehabilitering sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Højtspecialiseret neurofagligt personale, som neuropsykologer, audiologopæder, fysioterapeuter og speciallærer, sikrer tværfaglighed og en intensiv, koordineret og målrettet indsats.

Centrets indsats sker i forhold til borgerens kognitive, fysiske, sproglige, kommunikative og sociale vanskeligheder med fokus på arbejdsintegration.

Vi tilbyder desuden gruppeforløb specifikt målrettet de pårørende.

Beskrivelse af et forløb

Center for Hjerneskade modtager en henvisning fra sagsbehandler, praktiserende læge, speciallæge eller hospitalsafdeling. Henvisningen behandles i centres visitationsudvalg, som vurderer om borgeren opfylder kriterierne for et forløb på centret.

Borgeren indkaldes til en visiterende neuropsykologisk undersøgelse, eventuelt suppleret med en fysioterapeutisk eller audiologopædisk screening. Den kommunale sagsbehandler bliver som regel kontaktet umiddelbart efter undersøgelsen, således at sagsbehandleren er informeret om henvisningen og kan inddrages i drøftelsen af det anbefalede forløb. Centrets anbefalinger, på baggrund af den visiterende undersøgelse, følger senest 14 dage efter.

Vurderer centret, at borgeren ikke er klar til at indgå i et arbejdsrettet forløb uden specialiseret genoptræning eller behandling, så tilbyder vi et forløb, hvor første del finansieres af centrets rammebevilling. Forløbet strækker sig typisk over 6 - 10 uger, men med mulighed for tilpasning til den enkeltes behov.

Hvis det er relevant, anbefaler vi en trinvis arbejdsrettet indsats med henblik på afklaring, optræning og evt. revalidering til nuværende eller ny beskæftigelse. Anbefalingerne på baggrund af den visiterende undersøgelse vil således indeholde en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ofte vil det være muligt for borgeren at indgå direkte i et mindre omfattende arbejdsmarkedsrettet forløb.

Centret kan også tilbyde mindre omfattende forløb, hvor der f.eks. ikke er et arbejdsrettet sigte.

Kommunens rolle

Den arbejdsmarkedsrettede og kommunalt finansierede del af forløbet iværksættes først, når den behandlingsmæssige del er færdig. For at sikre en glidende overgang uden uhensigtsmæssige pauser, anbefaler vi, at kommunerne allerede forholder sig til den foreslåede plan, når de modtager anbefalingerne fra den visiterende undersøgelse.

Modtager centret en bevilling senest to uger før behandlingsdelen afsluttes, vil borgeren kunne gå direkte til næste trin i den anbefalede behandlings- og revalideringsplan. Om næste trin fortsat er relevant, vil blive vurderet i fællesskab mellem centret og den kommunale sagsbehandler ca. tre uger før skiftet.

Kommunerne kan vælge at varetage dele af forløbet i eget regi. For at sikre et sammenhængende forløb anbefaler vi også her løbende erfaringsudveksling og evaluering.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet