Coronavirus Information på dansk / Information in English

Henvisning & forundersøgelse – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Sådan henviser du til Center for Hjerneskade

Henvisning og forundersøgelse

For at en person kan blive optaget i et forløb på Center for Hjerneskade, skal følgende kriterier være opfyldt:

- Årsagen til hjerneskaden skal være kendt og skaden må ikke være fremadskridende
- Personen skal have været ude af et eventuelt misbrug i mindst 6 måneder
- Personen skal have potentiale for tilbagevenden til job eller uddannelse (dette kriterium gælder dog ikke nødvendigvis ved fysisk og sproglig træning)
- Personen skal selv kunne klare toiletbesøg, måltider og lign. (evt. med hjælp fra personlig hjælper)
- Personen skal være motiveret for intensiv træning

Henvisningen til Center for Hjerneskade kan ske gennem hospital, speciallæge eller praktiserende læge. Henvisningen bliver forelagt centrets visitationsudvalg, der kan indstille til relevante (for)undersøgelse.

Henvisningen der sendes til sikker.mail@cfh.ku.dk - skal indeholde:

- Navn, telefonnummer og adresse på personen
- Navn på egen læge
- Journaloplysninger og epikriser fra hospitalsindlæggelsen
- Oplysninger om social og arbejdsmæssig baggrund
- Evt. neuroradiologiske undersøgelser
- Evt. fysioterapeutisk og logopædisk status
- Evt. neuropsykologiske undersøgelser

Forundersøgelse

Forundersøgelsen er en oftest tværfaglig undersøgelse, der afdækker personens ressourcer og potentiale samt angiver mål for træningsforløbet. Undersøgelsen anslår desuden intensitet og varighed af forløbet samt personens mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Centret udarbejder en erklæring om ressourcer og barrierer og anbefaler på den baggrund et forløb. Erklæringen sendes til personen selv, til den praktiserende læge samt til sagsbehandler og henviser.

Når der foreligger en bevilling fra kommunen, indkaldes personen til forløb på centret.

Hvad indeholder en forundersøgelse

Den neuropsykologiske forundersøgelse afdækker og beskriver de områder, hvor personen har brug for støtte, så han eller hun kan blive bedre til at klare tilværelsen, på trods af svækkede funktioner. Undersøgelsen bruges også til at afklare personens muligheder for at arbejde eller få en uddannelse.

Undersøgelsen består af dels interview, dels neuropsykologiske tests, der efter behov kan suppleres med audiologopædiske (høre-tale-pædagisk) og fysioterapeutiske samt ergoterapeutiske udredninger.

Til interviewet kan der være brug for oplysninger om social baggrund samt helbred før og nu. Det drejer sig for eksempel om uddannelse, erhverv, sygdomme, skader, medicin og alkoholforbrug. Det er en fordel, hvis en pårørende kan deltage

Neuropsykologisk undersøgelse

Gennem forskellige tests undersøger neuropsykologen personens færdigheder såsom:

- Koncentration og opmærksomhed
- Mental udholdenhed
- Indlæringsevne og hukommelse
- Forståelse og anvendelse af sprog
- Overblik, planlægning og problemløsning
- Logisk sans og abstraktion
- Visuel funktion
- Følelser og personlighedstræk
- Fleksibilitet og tilpasningsevne i forhold til følgerne af hjerneskaden
- Udviklings- og revalideringspotentiale

Undersøgelse af regne- og stavefærdigheder

Centrets speciallærer undersøger personens færdigheder inden for områderne regning, skrivning, stavning og læsning.

Fysisk undersøgelse

En forundersøgelse kan også indeholde en fysioterapeutisk udredning. En af centrets fysioterapeuter undersøger personens styrke, balance, koordination og kondition gennem forskellige fysiske tests. Det kan være en god idé at medbringe træningstøj.

Sproglig undersøgelse

Er der behov for en sproglig undersøgelse vil en audiologopæd undersøge personens sprogfunktion gennem en række tests. Hver deltest belyser personens evne til at udtrykke og forstå sprog, såvel skriftligt som mundtligt.

Samlet varer forundersøgelsen ca. 3 timer. Der er mulighed for korte pauser undervejs. Personen skal huske at tage eventuelle briller og høreapparat med.

Med udgangspunkt i personens vanskeligheder tilbydes vedkommende deltagelse i et af Centrets træningsprogrammer.

Betalingsforhold

Forundersøgelser finansieres normalt over Sundhedslovens fritvalgramme. Er der tale om en rådgivende undersøgelser skal denne bevilliges fra andens side evt. fra borgerens hjemkommune. Den rådgivende undersøgelse koster 10.000 kr.

Genoptræning og revalidering kan afhængigt af formålet stadig ske i henhold til følgende:

- Behandling/(gen)optræning kan finansieres via fritvalgsrammen (jf. sundhedslovens § 79, stk. 2), sundhedslovens § 140 eller servicelovens § 85, 86 og 102.

- Afklaring og udvikling af arbejdsmæssige kompetencer på det fysiske, sproglige og sociale domæne forslås finansieret jf. lov om aktiv beskæftigelsensindsat § 32.

- Forrevalidering/revalidering forslås finansieres jf.  lov om aktiv socialpolitik kapitel 6 § 46 og 47 samt lov om aktiv beskræftigelsesindsats jf. kapitel 10, 11, 12 og 14.

- Evt. forløb med undervisning af voksne med erhvervet hjerneskade mhp. at give nye handlemuligheder og kompensere for funktionsnedsættelse kan evt. finansieres via lov om specialundervisning. Se Vejledning nr. 9396 af 02.07.2009, kap. 6 "Voksne med erhvervet hjerneskade".

- Det er også muligt at finansiere forløb via forsikringsordning, pensionskasse eller egenbetaling.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet