Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ph.D Projekter – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

2008-2013

Sammenhængen mellem socialkognition og eksekutive funktioner hos frontalt skadede 

Formål

Ph.d.-projektets formål er at finde en sammenhæng mellem traumatiske frontale skader, eksekutive forstyrrelser og socialkognitive dysfunktioner, i form af en manglende evne til at kunne gøre brug af mentaliseringsprocesser (Theory of mind).

Indsigten i hvorvidt der er en sammenhæng mellem eksekutive dysfunktioner og specifikke mentaliseringsprocesser, har betydning for den socialkognitive rehabiliteringsproces, idet man gennem testningen af de eksekutive funktioner har muligheden for at kunne påvise socialkognitive problemer, hvorved den socialkognitive rehabilitering kan igangsættes på et tidligere tidspunkt end hidtil.

Studiet tager afsæt i forskellige typer af socialkognitive testmetoder for derved at kunne vise tilstedeværelsen af eksekutive funktioner i socialt komplekse mentaliseringsprocesser.

Metode

Projektet er et korrelationsstudie med 50 deltagere som forsøgspersoner (planlagt), og en matchende kontrolgruppe ligeledes på 50 personer (planlagt). Deltagerne vil alle blive testet i et batteri af eksekutive tests, der ikke tidligere er forsøgt benyttet på en dansk population, og vil ligeledes blive testet i to forskellige typer af socialkognitive tests.

For at sikre at resultaterne der findes ved hhv. den eksekutive og socialkognitive testning ikke er resultatet af den kliniske testsituation vil alle deltageres livsstils-, erhvervsmæssige, og interpersonelle relationer blive klarlagt gennem en række spørgeskemaer henvendt til både deltagere og deres nærmeste pårørende.

Testningen forventes igangsat medio 2011.

Deltagere

Deltagerne i projektet udgøres dels af en gruppe forsøgspersoner i alderen 20-60 år med frontale og højresidige traumatiske hjerneskader, dels af en matchende kontrolgruppe i perioden 2011 -2012.

Forskere fra CfH

Klaus Westenbæk, cand.mag. i filosofi, ph.d. studerende (Projektleder)
Se publikationer mv. på ku.dk 
Klaus.Westenbaek@cfh.ku.dk

Eksterne Forskere

Forskere fra ReCBIR

Start

Februar 2010

Afslutning

Juli 2014


Betydningen af intensitet, tilpasset udvikling af sværhedsgrad samt feedback fra systemet for kognitiv funktionsgenopretning gennem anvendelse af computer baseret Constraint-Inducedes Therapy (CB-CIT) (Ph.D. projekt)

Formål

Dette Ph.D. projekt skal, gennem en række empiriske undersøgelser, klarlægge nogle af de essentielle faktorer bag den positive effekt hos den skadesramte, med særlig fokus på de begrænsninger og muligheder, der er til stede i klinisk praksis på Center for Hjerneskade (CfH).

Denne viden vil have stor betydning for forståelsen af de særlige vilkår, der gælder for kognitiv genoptræning i modsætning til normal kognitiv færdighedslæring og vil dermed kunne bane vej for bedre træningspraksis, bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer gennem supplerende brug af ny teknologi samt videre forskning i de særlige læringsforhold, der gør sig gældende for patienter med erhvervet hjerneskade.

Studiet vil fokusere på (i) effekten af intensitet og frekvens, (ii) effekten af progressiv personligt tilpasset udvikling af sværhedsgrad, (iii) effekten af feedback. Der vil i projektet blive lagt vægt på brug af computerteknologi under test og træning.

Metode

Hypoteserne vil blive afprøvet gennem små og større projekter med centrets elever, samt andre egnede personer indenfor RECBIR samarbejdet (Research Center for Brain Injury Rehabilitation).

Forskere fra CfH

Inge Wilms, cand.IT, Ph.D. studerende
Se publikationer og CV på ku.dk
ilw@cfh.ku.dk

Eksterne forskere
Forskere fra RECBIR

Start
September, 2008

Afslutning

September 2011

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet