Coronavirus Information på dansk / Information in English

Doman forskningsprojekt – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Kort uddrag af konklusionen på den Danske del – rapport.

 Effekt af intensiv habilitering baseret på Doman-programmerne (The Institut for the Achievement of Human Potential og The Family Hope Center)

Prospektiv, semiprospektiv/ kontrol og retrospektiv del-undersøgelse
Foretaget i perioden 1. januar 2007 – 31.august 2011

Prospektiv – og semiprospektiv gruppe
Børn der har gennemført IAHP/FHC træning sammenlignet med en kontrolgruppe

I forhold til de børn, der har været fulgt gennem en længere periode i projektet er den overordnede konklusion for alle de undersøgte områder, (grov – og finmotorik, neuropsykologisk/kognitivt funktionsniveau og synsfunktion) at det ikke kan påvises, at Doman (IAHP/FHC-træningen) har en bedre effekt end de tilbud, som kontrolgruppen har modtaget i det traditionelle hjælpesystem - snarere tværtimod, for så vidt angår de neuropsykologiske/kognitive undersøgelser.
Dog er der en enkelt undtagelse, idet en sammenligning på viser, at børnene i den pro/semiprospektive gruppe på det grovmotoriske område har udviklet sig statistisk signifikant mere end børnene i kontrolgruppen.

Retrospektivgruppe
Børn der er ophørt med IAHP/FHC træning

I den retrospektive gruppe blev børnene kun undersøgt én gang, og alle børn var på dette tidspunkt ophørt med træningen. Ved hjælp af en udviklingsprofil baseret på indhentede journaler, rapporter, elevplaner, mm., sammenlignes børnenes udvikling i perioden med IAHP/FHC-træning med de perioder barnet ikke havde modtaget denne træning.

Den overordnede konklusion er for denne gruppe børn, at de udviklingsmæssigt sakker statistisk signifikant længere bagud i forhold til normaludviklede børn i perioden med IAHP/FHC-træning sammenlignet med perioden før træningen, og denne negative udvikling fortsætter efter træningens ophør.

Det er generelt forventeligt, at handicappede børn med alderen sakker længere bagud i forhold til normaludviklede børn, men undersøgelsen har påvist, at IAHP-/FHC-træningen ikke har modvirket denne tendens, når det gælder de deltagende børn i den retrospektive gruppe.

Med hensyn til synsfunktionen har det kun været muligt at gennemføre sammenlignelige undersøgelser på tre børn. Synsfunktionen er lidt forbedret hos to ud af de tre projektbørn, mens den er uændret hos det tredje projektbarn og hos kontrolbørnene

De omtalte resultater er baseret på de neuropædiatriske, neuropsykologiske, og fys-/ergoterapeutiske undersøgelser. Børnene er desuden blevet undersøgt af en øjenlæge.

Det bør bemærkes at resultaterne i den danske delrapport udelukkende bygger på den danske børnegruppe, det vil sige en mindre del af den samlede projektgruppe – resultatet må derfor ses med et vist forbehold.
Det fælles dansk/norske resultat kan afvige fra den nuværende konklusion, da materialet i den fælles undersøgelse omfatter langt flere børn.
Den samlede fælles dansk/norske rapport forventes afsluttet i løbet af foråret 2012.

Den danske del-undersøgelse er foretaget af:

Marianne Verdel – projektleder, aut. cand.psych., specialist i børneneuropsykologi
Birgitte Bang – overlæge, neuropædiater
Kasper V. Rasmussen – projektkoordinator, cand. mag.
Hanne Jensen – overlæge, dr. med. øjenlæge
Birgit Jensen, fysioterapeut
Janne Mottlau, ergoterapeut
Lone Kildemoes, aut. cand.pæd.psych.
Hanne Ytting, aut. cand.psych. specialist i børne- og børneneuropsykologi.

For yderligere information:
Kontakt  Marianne Verdel – projektleder, aut. cand.psych., specialist i børneneuropsykologi på telefon 2875 8999

Læs hele forskningsrapporten

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet