Kvalitetsorganisationens årsrapport 2014 – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Kvalitetsorganisationens årsrapport 2014

på baggrund af Den Danske Kvalitetsmodel

Indhold

Årsrapporten er opdelt i flere separate mapper:

  1. Forord
  2. Kvalitetsorganisations konklusion
  3. Årsberetning (gennemgang af alle standarder/områder)
  4. Kliniske kvalitetsmål
  5. Handleplaner 


Forord

Kvalitetsudvikling på Center for hjerneskade 
CfH har en kvalitetsorganisation mhp at styrke centrets kvalitetsudvikling og patientsikkerhed ved en ledelsesmæssig indsats og forankring.

Kvalitetsorganisationen er sammensat af ledergruppen, arbejdsmiljøudvalget samt kvalitetskoordinator.

Kvalitetsorganisationen vil understøtte og forbedre den faglige kvalitet, den borgeroplevede kvalitet og den organisatoriske kvalitet.

For at sikre at arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed implementeres i det daglige arbejde er det ledelsens holdning, at den ledelsesmæssige forankring er vigtig, forstået på den måde at de ledelsesmæssige beslutninger og præmisser hele tiden inddrager kvalitetsarbejdet. Kvalitetsarbejdet vil således blive inddraget i relation til strategi, indsatsområder og resurseforbrug.

Kvalitetsorganisationen organiserer og varetager sammen med ledelsen arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed som en integreret del af centrets arbejde.

Mål med kvalitetsarbejdet
Målet er øget kvalitet, sikkerhed og gode patient forløb på CfH.

Organisering
Kvalitetsarbejdet integreres i den eksisterende mødestruktur på CfH - både på ledermøder, centermøder, afdelingsmøder og SU-møder.

Medlemmer
Ledergruppe: Frank Humle, Susan Svensson, Marianne Verdel, Lone Vesterager, Lise Lambek (koord.) 

Arbejdsmiljørep.: Bjarne Pedersen
Kvalitetskoordinator: Gitte Hjordt

Kvalitetskoordinatorernes opgave at koordinere, at kvalitetsarbejdet følger strategi og handleplaner samt at sikre opfølgning.

Kvalitetsarbejdet inddrages i diverse mødefora: 

Ledermøde: fast pkt på dagsordenen mhp indsatsområder, prioritering og implementering.
Strategiske og konkrete beslutninger, planer og monitorering.
Arbejdsmiljørep. og koordinator deltager på ledermøderne under dette  pkt.
Mødefrekvens: 1 gang om måneden

Afdelinger og centermøder: information, drøftelse og beslutninger
Mødefrekvens: 1 gang om måneden

SU: orienteringspkt mhp indsatsområder, planer, monitorering. Drøftelse heraf.
Opfølgning og resultater fra kvalitetsorganisationens årlige gennemgang.
Koordinator deltager på SU-møder under dette pkt.
Mødefrekvens: 3-4 gange om året

Årshjul, der sikrer løbende opsummering af data og information på indsatsområder. Opfølgning herpå ved kvalitetsorganisation 1 gang årligt.

Konkrete fokusområder for kvalitetsorganisationen: 

Klinisk kvalitet:
journalaudit – gennemgang af data, fund – og analyse mhp evt. indsatsområder

Organisatorisk kvalitet:
Retningsgivende dokumenter – ajourføring – gennemgang af standarder og bilag - kontrol af udløb

Ansættelsesforhold 

Brugeroplevet kvalitet:
Brugerundersøgelse – gennemgang af indsamlet data, fund – og analyse mhp evt. indsatsområder 

Klager – gennemgang af indsamlet data, fund – og analyse mhp evt. indsatsområder

Utilsigtede hændelser:
Gennemgang af indsamlet data, fund – og analyse mhp evt. indsatsområder

Datakvalitet og databasekomplethed:
Gennemgang af indberetningerne til LPR (i samarbejde med Region H) mhp korrekthed.

Opsamling af data i egen rehab-database mhp kvalitetsmonitorering og udvikling. Komplet indtil 2010 hvorefter forudsætninger – både i træningsprogrammer og økonomisk situation – blev forandret.

Kvalitetsforbedring:
Handleplanerne, der udarbejdes for indsatsområderne, danner samtidig grundlag for kvalitetsorganisationens årlige kvalitetsberetning. Kvalitetskoordinatorerne indsamler en gang årligt handleplaner og gør status, hvorefter kvalitetsorganisationen tager stilling til eventuelle justeringer i kommende års indsatsområder. 

Handleplaner arkiveres løbende i personalehåndbogen – under kvalitetsorganisation/
handleplaner.

Ud fra monitorering udarbejdes handleplaner for indsatsområderne. 

Handleplaner beskriver (skabelon herfor)

-          Konkrete mål for indsatsen og hvilken effekt, der ønskes
-          Hvilke tiltag der skal gennemføres
-          Tidsramme for gennemførelse
-          Hvem der er ansvarlig for gennemførelse
-          Overvågning af målopfyldelsen
-          Hvem der er ansvarlig for opfølgning

Kvalitetsorganisationen har gennemgået årsrapporten d. 13. marts 2015 og har følgende indstilling til indsatsområder for 2015 

-          Sundhedsfremme
-          Fælles kompetenceudvikling for centrets personale
-          Brand- og evakuering
-          Handleplan for kvalitetsmål

København d. 13. marts 2015

Frank Humle
Direktør            

Kliniske kvalitetsmål på Center for Hjerneskade 2014
Årsrapport 1.1.1. m.fl. ledelse
Årsrapport 1.1.5 m.fl. datasikkerhed-dok-styring-tekniske-forsyning-svigt
Årsrapport 1.2.1 Kvalitetspolitik
Årsrapport 1.2.6  ptsikkerhed og UTH - final
Årsrapport 1.2.7 m.fl. Patientidentifikation, journal mv
Årsrapport 1.2.10 klager og 2.1.1 inf samtykke
Årsrapport 1.4.1 m.fl.ansættelse mm
Årsrapport 1.5.1 m.fl. hygiejne
Årsrapport 1.6.3.test af beredskabsplan
Årsrapport 1.7.1 mm. klinisk udstyr
Årsrapport 1.8.1 sikkerhed og tilgængelighed (bygninger og affald)
Årsrapport 2.1.2 patientens og pårørendes inddragelse
Årsrapport 2.1.4 Religiøs og kulturel støtte
Årsrapport 2.2.1. Vigtige samtaler
Årsrapport 2.2.2. Skriftlig information og pt. rettigheder
Årsrapport 2.3.2 kontaktperson
Årsrapport 2.4.1. Henvisninger
Årsrapport 2.7.4. forebyggelse af selvmordsrisiko
Årsrapport 2.7.5 smerter
Årsrapport 2.9.1. Lægemiddelordination
Årsrapport 2.13.1 Førstehjælp og hjertestop
Årsrapport 2.16.2 forebyggelse og sundhedsfremme
Årsrapport 2.17.2 Epikrise
Årsrapport Forløbstandarder 2.7.7.,2.15.1,3.12.3

                            

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet