Links – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Links

Børnehjernekassen
Værktøjskasse til kommunale medarbejdere om børn og hjerneskader.

Hjerneskadeforeningen
Hjerneskadeforeningen arbejder for at skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til mennesker med pludseligt opstået hjerneskade, og for at virke for, at de hjerneskadede og deres pårørende får den bedst mulige sociale støtte.

Hjernesagen
HjerneSagen er en privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede.

Hjerneskadet
Dette site henvender sig til pårørende til en hjerneskadet. Du vil få mulighed for at komme i kontakt med andre pårørende, som befinder sig i en situation, der minder om din. Derudover vil vi forsøge at samle en række informationer, som kan være nyttige, når man pludselig bliver pårørende til en hjerneskadet.

VISO
VISO står for den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. VISO ønsker at sikre, at man, uanset hvor i landet man bor, har adgang til professionel og dækkende specialrådgivning og udredning. VISO bistår kommuner og borgere med gratis, vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager.

ReCBIR - Research Centre For Brain Injury Rehabilitation
ReCBIRs hovedformål er netop at samføre alle forskningsfeltets fagdiscipliner i et nært og gensidigt inspirerende forskningssamarbejde, hvor grundforskning og klinisk forskning tæt inspirerer og påvirker hinanden, og hvor fagdiscipliner som farmakologi, neuropsykologi, ergoterapi, fysioterapi osv. alle arbejder sammen i en tæt koordineret indsats.

Venskabsrummet
Venskabsrummet er et tilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade med henblik på at opbygge venskaber. Såvel forældre, børn, unge og professionelle kan gøre brug af tilbuddet. Venskabsrummet er etableret af Vejlefjords Børn- og Ungeafdeling som en del af et satspuljeprojekt.

søskendefokus.dk
Hjemmeside som sætter fokus på søskende til børn med handicap, fysisk sygdom eller psykisk sygdom. 

Andre centre for hjerneskade

Hjerneskadecenteret i Århus
Hjerneskadecentret i Århus tilbyder, som led i forrevalidering, tværfaglig, neuropsykologisk rehabilitering. Tilbudet retter sig mod personer fra 18 år og opefter, der pga. en hjerneskade har pådraget sig så betydelige vanskeligheder, at de ikke i tilfredsstillende omfang er i stand til at genoptage deres sociale, uddannelsesmæssige eller erhvervsmæssige aktiviteter.

Taleinstituttet - Region Nordjylland
Taleinstituttet står for rehabilitering og specialundervisning på højt fagligt niveau. Taleinstituttet stiller sin ekspertise til rådighed og bistår med specialrådgivning, udredning og afdækning af klientens problemområde og funktionsniveau og kommer med forslag til foranstaltning.

Andre specialsygehuse

En række sygdomsbekæmpende foreninger og fonde, som driver specialsygehuse og behandlingstilbud på ikke-kommercielle vilkår, har stiftet en forening med det formål at få en klarere varetagelse af behandlingsstedernes fælles tværgående interesser over for regioner, kommuner og øvrige myndigheder.

Sammenslutningen består ud over Center for Hjerneskade af:

Gigtforeningens behandlingssteder

Vejlefjord

PTU Landsforeningen af Polio,- Trafik- og Ulykkesskadede

Epilepsihospitalet Filadelfia

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet