Coronavirus Dansk / English

Voksenprogrammet - et intensivt, tværfagligt optræningsforløb – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Voksne > Voksenprogrammet

Voksenprogrammet
- et intensivt, tværfagligt optræningsforløb

Center for Hjerneskade tilbyder specialiserede forløb til voksne, der har fået en hjerneskade. Forløbene er sammensat af moduler med forskelligt indhold og omfang, der kan tilpasses personens ressourcer.

På centret træner vi personens kognitive, fysiske, praktiske, sproglige, kommunikative og sociale vanskeligheder. Hovedparten af forløbene på Center for Hjerneskade er henvendt til personer, der har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder desuden gruppeforløb specifikt målrettet de pårørende.

Personalegruppe

Centrets højtspecialiserede personale, som neuropsykologer, audiologopæder (høre-tale-pædagoger), fysioterapeuter, ergoterapeuter og speciallærer, sikrer at forløbet bliver tværfagligt, intensivt, koordineret og målrettet.

Eksempel på et typisk forløb:

Trin 1: Intensiv specialiseret genoptræning/behandling over 6 – 10 uger

Personen bliver tilbud forløbet, hvis der er behov for specialiseret genoptræning eller behandling for at personen kan deltage i et arbejdsrettet forløb. Forløbet strækker sig typisk over 6 - 10 uger, med mulighed for tilpasning til den enkeltes behov.

Genoptræningen vil typisk foregå 3-4 dage ugentligt fra kl. 9-14.

Forløbet bliver sammensat individuelt og målrettes personens vanskeligheder, og kan f.eks. indeholde:

- intensiv fysisk træning 3 gange om ugen

- kognitiv genoptræning i gruppe

- individuelle samtaler med en neuropsykolog, hvor personen får støtte til at bearbejde og håndtere krisen og det ændrede funktionsniveau eller psykologisk behandling i forhold til depression eller angst

- computerbaseret træning af arbejdshukommelse

-  individuel aktivitetsbaseret genoptræning af ADL-færdigheder. Træningen kan finde sted på centret såvel som i eget hjem.

- gruppebaseret aktivitetstræning af fysiske og kognitive vanskeligheder

- gruppetilbud, hvor personen sammen med andre i lignende situation kan udveksle erfaringer og få hjælp til at opbygge en ny identitet

- sprogtræning individuelt og i gruppe

Trin 2: Forløb rettet mod arbejdsmarkedet, med afklaring og optræning af arbejdsevne 4 - 12 uger

På trin 2 tager vi udgangspunkt i personens fysiske, kognitive og sproglige kompetencer, som vi har genoptrænet på trin 1. Optræningen tilrettes den enkelte persons behov set i forhold til arbejdsmarkedet.

Forløbet vil typisk strække sig over 2-3 dage ugentligt fra 9-14 eller 15.

- Det kan være sekretæren, der træner telefonpasning (m. forstyrrelser), notatteknik, referatskrivning etc.

- sygeplejersken, der afprøver journaloptagning, måling af puls og blodtryk 

- tømreren, der afprøver evnen til at arbejde efter en tegning, udarbejder tilbud mm.

Sammen med andre personer med hjerneskade og en neuropsykolog drøfter man vanskelighederne ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet med ændret identitet og færdigheder. Desuden indgår individuelle samtaler hos en neuropsykolog, for at planlægge tilbagevenden til arbejdsmarkedet, samt løbende evaluering af målsætningerne. 

Hvis personen har en arbejdsplads eller på anden måde kan vende tilbage til egen eller en ny arbejdsplads, kan dette med fordel integreres i trin 2. På den måde kan personen langsomt prøve kræfter med arbejdslivet ved at være på arbejde f.eks. et par (halve) dage ugentligt.

Centret kan også tilbyde at finde en arbejdsplads, med et optimalt match til jobområde ud fra personens ressourcer og vanskeligheder, hvor der kan iværksættes en arbejdsprøvning/virksomhedspraktik.

Trin 3: Forløb med opfølgning, arbejdsprøvning og virksomhedspraktik i 13 uger

Trin 3 indeholder 13 ugers virksomhedspraktik med opfølgning på arbejdspladsen, så personen kan lære at bruge de indlærte teknikker og strategier på arbejdspladsen og på anden måde sikre fastholdelse f.eks. gennem konkrete tiltag på arbejdspladsen (tilpasning af opgaver, arbejdstid, pauser etc.)

Dette forløb indeholder:

- Opfølgningsbesøg på arbejdspladsen hver 4 uge

- Individuel samtale med neuropsykolog eller ergoterapeut hver 4. uge, som hjælper med at finde/øve strategier i forhold til de vanskeligheder borgeren møder på arbejdspladsen

- evt. opfølgningsmøder i gruppe med andre personer, der er vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter en hjerneskade.

Hvordan bliver man optaget på Center for hjerneskade

Center for Hjerneskade modtager en henvisning fra personens sagsbehandler, praktiserende læge, speciallæge eller hospitalsafdeling. Henvisningen behandles i centres visitationsudvalg, som vurderer om personen opfylder kriterierne for et forløb på centret.

Personen indkaldes til en neuropsykologisk undersøgelse, eventuelt suppleret med en fysioterapeutisk eller audiologopædisk undersøgelse.

Vurderer centret, at personen har behov for specialiseret genoptræning eller behandling inden det arbejdsrettede forløb, så tilbyder vi et forløb, hvor første del finansieres af centrets rammebevilling. Forløbet strækker sig typisk over 6 - 10 uger, men med mulighed for tilpasning til den enkeltes behov.

Hvis det er relevant, anbefaler vi desuden en trinvis arbejdsrettet indsats med henblik på afklaring, optræning og evt. revalidering til nuværende eller ny beskæftigelse. Anbefalingerne på baggrund af den visiterende undersøgelse vil således indeholde en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ofte vil det være muligt for personen at indgå direkte i et mindre omfattende arbejdsmarkedsrettet forløb.

Resultaterne fra den visiterende undersøgelse sendes til personens kommune mhp. ansøgning om bevilling af Trin 2 og 3.

Vil du vide mere om tilbuddet kan du kontakte visitationen: Ann-Dorthe Jensen på 35 32 90 17 eller Tine Rindom Jeppesen 35 32 90 97. 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet