Hjernerystelse/post commotionelt syndrom – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Voksne > Hjernerystelse/post co...

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse ”der varer ved” 
 - afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Omkring 25.000 mennesker får hvert år en hjernerystelse. De ramte får typisk hovedpine, hurtig udtrætning, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, synsvanskeligheder og overfølsomhed over for støj og lys. I de fleste tilfælde forsvinder problemerne, men for 10 - 15 pct. af de ramte er følgerne langvarige og for nogle invaliderende. Følgerne gør det svært at passe et arbejde eller studie som tidligere.

Tilbuddene til de ramte er sparsomme. Mange udvikler depression eller angst og får aldrig den neurofaglige hjælp, der kan få dem tilbage i arbejde eller på skolebænken. 

Hvad er hjernerystelse
Ved hjernerystelse kan der opstå skader på nervebanerne og i støttevævet, hvilket påvirker de kemiske systemer og blodgennemstrømningen i hjernen. Forandringerne er ofte ikke synlige ved scanning eller neurologisk undersøgelse.

For borgere med langvarige følger efter hjernerystelse

Målgruppe
Personer med følger efter hjernerystelse, der har varet over 1 måned.

Personalets sammensætning
Commotio-enheden består af 5 neuropsykologer og 2 fysioterapeuter, der udelukkende beskæftiger sig med borgere med hjernerystelsesfølger.

Fleksible individuelle tilbud, der:

 • Er tilpasset deltagerens symptomniveau, behov og livssituation
 • Er koordineret og i tæt samarbejde med forsikringsselskab og/eller kommune
 • Kombinerer fysisk træning og viden om kognitive vanskeligheder med en terapeutisk indsats
 • Imødekommer behovet for at møde andre med hjernerystelse gennem bl.a. holdundervisning ved 2 neuropsykologer
 • Sammensættes efter deltagernes behov: fra tidlig rådgivende indsats med få samtaler til længere forløb med henblik på tilbagevenden til job eller uddannelse efter længerevarende sygdom
 • Yder specialiseret tværfaglig rehabilitering
 • Kan afsluttes med en skriftlig anbefaling eller vurdering af arbejdsevnen

 

 

Center for Hjerneskades tilbud bygger på et forskningsprojekt

Projektet er en undersøgelse af effekten af centrets rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom.

Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 – 19. august 2015 med støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Se Evalueringsrapport (kort version)
Se Evalueringsrapport (komplet version)

Commotio-enheden på Center for Hjerneskades tilbud til borgere med langvarige følger efter hjernerystelse.

Commotio-enheden på Center for Hjerneskade tilbyder et helhedsorienteret forløb, hvor neuropsykologer og fysioterapeuter samarbejder om at hjælpe personer med langvarige følger af en hjernerystelse, tilbage til arbejde eller studier. Ofte er den ramtes intellektuelle funktioner kun lettere påvirket, men følgerne af hjernerystelsen betyder, at de kun kan arbejde i kort tid ad gangen. Vi hjælper den ramte med at håndtere følgerne og udnytte sine intellektuelle evner maksimalt.

Tilbuddet til borgere med hjernerystelse bygger på vores mangeårige erfaring med hjerneskaderamte og på den nyeste forskning i hjernerystelse.

Tilbuddet er nyt, ikke blot i Danmark, men også på verdensplan. Derfor vil tilbuddet blive justeret hen ad vejen for at få de bedst mulige resultater.

Center for Hjerneskade samarbejder med en række eksterne fagpersoner (neurologer, psykiatere, optometrister mv.) for at sikre, at borgeren får det optimale udbytte af forløbet.

Vi samarbejder også tæt med borgerens arbejdsplads eller studiested for at sikre, at viden og strategier overføres. Sidst men ikke mindst er vi i løbende dialog med kommunens sagsbehandler omkring planen for den enkelte borger. Samarbejde er afgørende for at sikre det optimale udbytte af forløbet.

Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade har gennem 25 år hjulpet hjerneskaderamte tilbage til arbejdsmarkedet. På centeret arbejder vi helhedsorienteret med den ramte i centrum.

Tidlig indsats - Vurdering og forebyggende rådgivning.

1-3 måneder efter hjernerystelsen er opstået.

Indhold:

 • Beskrivelse og vurdering af symptomerne ved neuropsykolog og fysioterapeut
 • 6 rådgivende samtaler og sparring med fysioterapeut eller neuropsykolog med det formål at forebygge langvarige følger efter hjernerystelse
 • En kort statusrapport med anbefalinger til den ramte og samarbejdspartnere, f.eks. arbejdspladsen.

Pris: 14.350 kr.

 

 • Møder på arbejdsplads eller studie kan tilkøbes ved behov 

Pris: 3.075 kr pr. møde inkl. transport

Modul 1 Modul 2 Modul 3
Forløb over 12 uger, hvor vi afdækker personens barrierer og udvikler kompetencer i forhold til arbejdsevnen. Forløb over 10 uger, hvor vi afklarer arbejdsevnen og forbereder personen til virksomhedspraktik eller uddannelse. Forløb over 6 måneder, hvor vi følger op på virksomhedspraktik eller uddannelse.

12 timers individuelle samtaler med neuropsykolog, der skal afdække de intellektuelle og sociale barrierer samt udvikle personens kompetencer.

 

12 timers kombineret undervisning, øvelser og samtale i gruppe, der skal øge viden om og forståelsen af hjernerystelsen og de intellektuelle og sociale barrierer samt udvikle personens kompetencer, herunder kompensationsstrategier.

 

20 timers coaching ved fysioterapeut, der afdækker de fysiske barrierer og udvikler personens evne til at udnytte egne ressourcer, herunder håndtering af følger som træthed og smerter.

 

1 møde med sagsbehandler

10 individuelle samtaler med neuropsykolog, der skal afklare de intellektuelle, faglige og sociale barrierer samt træne og forbedre arbejdsevnen.

 

16 timers arbejdsforberedelse i gruppe, hvor deltagerne udveksler kompensationsstrategier og sparrer med hinanden om fremtidige arbejdsområder.

 

8 timers coaching ved fysioterapeut, der mindsker de fysiske barrierer i forhold til arbejdsevnen og sikrer, at teknikkerne fastholdes i dagligdagen.

 

2 møder på arbejdspladsen, der forbereder person og arbejdsplads på opstart af virksomhedspraktik og sikrer, at de nyindlærte kompetencer kommer i brug på arbejdspladsen. *

 

1 møde med sagsbehandler

6 møder på arbejdspladsen, der skal sikre, at de nyindlærte kompetencer er i brug og sikre, at udviklingen af kompetencerne fortsætter gennem virksomhedspraktikken, så personen opnår optimal arbejdsevne.

 

Arbejdstid vil løbende blive øget/tilpasset personens aktuelle ressourcer og der vil blive afprøvet forskellige arbejdsopgaver.
I slutningen af forløbet skriver vi en status, hvor vi vurderer, om der er erhvervspotentiale.

Hvis der er erhvervspotentiale, anbefaler vi, at personen fortsætter i modul 2. 

I slutningen af forløbet skriver vi en status, hvor vi beskriver planen for tilbagevenden til arbejdsmarkedet og virksomhedspraktikken startes.


Hvis det skønnes, at personen har behov for fortsat opfølgning i virksomhedspraktikken anbefaler vi, at personen fortsætter i modul 3.
I slutningen af modul 3 beskriver vi virksomhedspraktikken i en status, og vi beskriver arbejdsevnen.
Pris: 65.670 kr. Pris: 46.585 kr. Pris: 29.850 kr.

*) Vi samarbejder med en virksomhedskonsulent fra kommunen, hvis der skal findes en ny arbejdsplads til virksomhedspraktik. Hvis det ønskes, at centret etablerer virksomhedspraktik, kan dette tilbydes for en mérpris på 9.950 kr.

- Vi opretter løbende nye hold i takt med bevillingerne. Modulerne kan købes enkeltvis.
- Priser pr. 1. januar 2014.

Beskrivelse af aktiviteterne

Individuelle samtaler med neuropsykolog

Modul 1: Vi fokuserer i samtalerne på borgerens forståelse af egen tænkning og krav til sig selv via kognitive terapeutiske metoder. Borgeren får forskellige redskaber til at håndtere følgerne efter hjernerystelsen. Eventuelle stress-, angst- og depressionssymptomer tackles målrettet inden for denne ramme.

Sideløbende arbejder vi med forskellige kompensationsstrategier og hjælpemidler, til at håndtere følgerne i forhold til arbejdsopgaver.

Modul 2: Sammen med borgeren og sagsbehandleren lægger vi i denne fast en plan for virksomhedspraktik eller uddannelse. Hvis vedkommende ikke skal tilbage til sin egen arbejdsplads, kontakter vi en virksomhedskonsulent fra kommunen. Vi etablerer kontakt med og deltager i møder på arbejdspladsen og sikrer, at stedet er grundigt informeret om borgerens barrierer og ressourcer. Vi sikrer, at de kompensationsstrategier og redskaber som borgeren har lært i forløbet også bruges på arbejdspladsen.

Modul 3: Vi følger borgeren i virksomhedspraktikken eller på studiet. Vi deltager i møder, hvor forløbet evalueres og justeres. Ved virksomhedspraktikkens afslutning, laver vi en beskrivelse af personens arbejdsevne.

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi arbejder man med tænkningen omkring sig selv, andre og fremtiden. Ved at ændre tænkningen i positiv og konstruktiv retning, ændrer man også følelserne i positiv retning. Man arbejder med at ændre de krav, man stiller til sig selv for at få det bedre.

Internationale studier viser, at kognitiv terapi har den største effekt, når vi arbejder med personer, der har langvarige følger af en hjernerystelse. Derfor er det vores foretrukne tilgang i samtaler og grupper.

Øvelser og samtale i gruppe

Modul 1: Gruppen mødes en gang om ugen i 8 uger. Vi arbejder med kognitive terapeutiske metoder, så den ramte lærer sig selv bedre at kende: Hvilke krav skal han eller hun leve op til for at have det godt? Hvordan har hjernerystelsen ændret mulighederne for at leve op til de krav? Hvordan kan man ændre krav og forventninger til sig selv, så man får det bedre. Deltagerne laver hjemmeopgaver og øvelser i gruppen. To neuropsykologer leder gruppen.

Vi underviser i følger efter hjernerystelse og behandlingsmuligheder som fysioterapi, afspænding, mindfulness og kognitiv terapi – alt sammen med fokus på at styrke borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller studierne. Når det er relevant, inviteres pårørende med til undervisning i følger efter hjernerystelse, så de bedre kan forstå den ramtes problemer og støtte vedkommende i hverdagen.

Modul 2: Gruppen mødes en gang om ugen i 8 uger. Vi arbejder med arbejdsforberedende opgaver: Hvad har man af tidligere arbejdserfaringer? Hvordan har hjernerystelsen ændret de faglige kvalifikationer og arbejdsevnen? Skal man fortsætte inden for sit tidligere fag eller skifte? Hvad er man god til? Deltagerne sparrer med hinanden og de to neuropsykologer, der leder gruppen. 

Sammenhæng

Gruppeaktiviteter og individuelle samtaler supplerer hinanden. At deltageren oplever sammenhæng mellem aktiviteterne i vores tilbud prioriteres meget højt. Sammenhængen sikrer vi ved, at personalegruppen arbejder meget tæt sammen og koordinerer de forskellige tiltag.   

Fysioterapeutisk coaching

Gennem coaching ved fysioterapeut under fysisk træning øger vi borgerens generelle aktivitetsniveau. Indsatsen har fokus på at forbedre konditionen og øge muskelstyrken, men med fokus på at håndtere de typiske gener som hurtig udtrætning og hovedpine. Desuden underviser vi i afspændingsteknikker, som deltageren kan bruge aktivt til at få den nødvendige hvile i korte pauser.

Borgeren får en bedre indsigt i sin fysiske formåen og kan derved bedre udnytte sine ressourcer.
Den fysiske coaching foregår hovedsageligt i små grupper i vores motionscenter. 

Fysisk aktivitet - mindre træthed

At være fysisk aktiv afhjælper den træthed, der ofte ses som følge efter en hjernerystelse. Det er positivt for overskuddet, aktivitetsniveau, social kontaktflade og arbejdsevne


Borgere med langvarige følger efter hjernerystelse lades ofte i stikken uden relevante tilbud. Vi hjælper dem tilbage til et aktivt liv. Vi afklarer og øger deres muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse. 

Kontakt
Visitationen
Commotio-enheden v. Center for Hjerneskade
Amagerfælledvej 56 A, 2300 København S
Ann-Dorthe Jensen tlf. 35 32 90 17/e-mail Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk
eller
Tine Rindom Jeppesen tlf. 35 32 90 97/e-mail Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk

Sidst revideret 31. oktober 2013

www.cfh.ku.dk                                                                                                                    

Referencer: Konsensusrapport om Commotio Cerebri og Postcommotionelt syndrom (2002) v. M. Pinner mfl. Videnscenter for Hjerneskade; Mild Traumatic Brain Injury (MTBI) and Postconcussion Syndrome (PCS): New Evidence for Diagnosis and Management (2008) Michael McCrea, Oxford University Press ; Afhandling : Mild traumatic  Brain Injury- clinical course and prognostic factors for post concussional disorders (2007) A. Lundin, Karolinska Instituttet, Stockholm.  

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet