Hjernerystelse/post commotionelt syndrom – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Voksne > Hjernerystelse/post co...

Hvad er en hjernerystelse?

Hvert år bliver omkring 25.000 mennesker ramt af en hjernerystelse (commotio cerebri). De typiske symptomer ved hjernerystelse er hurtig udtrætning, hovedpine, kvalme, svimmelhed, koncentrations– og hukommelsesbesvær, synsvanskeligheder og overfølsomhed for lys og lyde.

En hjernerystelse kan medføre en fysiologisk forstyrrelse af hjernefunktionen. Der kan opstå mikroskopiske skader på nervebaner og støttevæv i hjernen, og de kemiske systemer, signaltransporten og blodgennemstrømningen i hjernen kan blive påvirket.

Forandringerne er ofte ikke synlige ved en skanning eller en neurologisk undersøgelse.

I langt de fleste tilfælde forsvinder symptomerne efter et stykke tid, men for 5 - 15 pct. af de ramte er følgerne langvarige og for nogle kan de være invaliderende. Følgerne gør det sværere at passe et arbejde eller en uddannelse som tidligere, og påvirker hverdagen  med familie, venner og  huslige opgaver.

 LÆS MERE om symptomerne og om, hvad man selv kan gøre i vores pjece.


Oversigt over mulige symptomer, når hjernerystelsen varer ved


De færreste oplever alle symptomer. Symptomerne påvirker ofte hinanden indbyrdes.

Læs her om hvad du kan opleve med en hjernerystelse der varer ved, og nogle råd til hvordan du kan håndtere symptomerne:


Tilbud i Commotio-enheden på Center for Hjerneskade


På Center for Hjerneskade har Commotio-enheden flere tilbud til personer ramt af hjernerystelse.

Vi har både tilbud og rådgivning til de personer, der for nylig er blevet ramt (1-3 mdr. efter skaden) - og tilbud til personer, der oplever længerevarende følger (> 3 mdr. efter skaden).

Tilbuddet og forløbet skræddersys til den enkeltes behov og ressourcer på baggrund af en forudgående visiterende samtale.

Fokusområderne i vores forløb kan fx være følgende:

Tilbuddene sammensættes individuelt ud fra én eller flere af disse muligheder:
 • ”Tidlig indsats”, vurdering og tidlig forebyggende rådgivning

 • Individuelle samtaler  v. neuropsykolog

 • Holdundervisning og gruppeforløb v. neuropsykologer

 • Individuel fysisk træning og sparring v. fysioterapeut

 • Muskuloskeletal  udredning og indsats ift. nakke/ryg v. fysioterapeut

 • Yoga-træning målrettet hjernerystelse på små hold

 • Synsundersøgelse og synstræning v. neurooptometrist

 • IKT-vejledning ift. udfordringer med læsning og skærmbrug v. audiologopæd

 • Optrapning og opfølgning på tilbagevenden til job eller uddannelse v. neuropsykolog

 • Arbejdsevnevurdering gennem virksomhedspraktik v. neuropsykolog

 • Skriftlige rapporter med vurderinger og anbefalinger

 • Par- og pårørendesamtaler v. neuropsykolog

 

Vores Commotio-enhed tilbyder tværfaglige rehabiliteringsforløb, der bygger på den nyeste forskning indenfor hjernerystelse og vores mangeårige erfaring og ekspertise på området.

Vores Commotio-enhed består af neuropsykologer, fysioterapeuter og audiologopæder der arbejder under samme tag. Vi samarbejder desuden med relevante eksterne fagpersoner for at sikre at indsatsen er koordineret og helhedsorienteret, og kommer rundt om alle de problemer og barrierer, der er opstået på baggrund af hjernerystelsen.

Vi samarbejder tæt med den ramtes arbejdsplads eller studiested for at sikre, at viden og strategier overføres dertil. Herudover er vi i løbende dialog med kommunens sagsbehandler eller anden relevant instans omkring planen for den enkelte.

Samarbejdet er afgørende for at sikre den ramte det optimale forløb og udbytte.


Henvisning til Center for Hjerneskade


Hvis du har følger efter en hjernerystelse og ønsker at komme til en undersøgelse/visiterende samtale, er der flere muligheder. Den kan finansieres gennem en bevilling fx fra:

 • din kommune
 • forsikringsselskab
 • arbejdsgiver
 • egen betaling

Inden den visiterede samtale finder sted, skal der være tilsagn om betaling. Dette gælder også, selvom du er henvist via egen læge, speciallæge eller hospital.

Prisen for en rådgivende neuropsykologisk vurdering er kr. 6.300,-. Samtalen varer ca. 2 timer og inkluderer en samlet rapport med oversigt over ressourcer og vanskeligheder efter hjernerystelsen samt anbefalinger. Typisk er det den type undersøgelse, som forsikringsselskaber eller kommuner benytter.
Efterfølgende samtaler/vejledning vil koste kr. 1.050 pr. session.
Egenbetaling:
Ønsker man selv at betale for en visitationssamtale (kort neuropsykologisk vurdering), varer den ca. 1½ time og inkluderer rådgivning samt, hvis det er relevant, udarbejdelse af et kort skriftligt tilbud. Prisen for dette er kr. 3.150,-.
Efterfølgende samtaler/vejledning vil koste kr. 1.050 pr. session.
Ved egenbetaling så vær opmærksom på at tjekke, om du har en sundhedsforsikring, der dækker dele af din udgift til samtaler med psykolog eller behandling ved fysioterapeut (fx sygesikring ”Danmark” eller andre).
Vi kan også tilbyde fysioterapeutisk udredning og vurdering til kr. 2.100,-. 
Vi tilbyder synsudredning ved neuroptometrist til kr. 2.100,-  (Foregår i Farum)

  Du er velkommen til at kontakte Center for Hjerneskades visitation, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om indholdet i vores tilbud, og hvordan man kan få et forløb hos os.

  Kontakt:

  Tine Rindom Jeppesen
  35 32 90 97
  Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk 

  Ann-Dorthe Jensen
  35 32 90 17
  Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk

  Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet