Coronavirus Information på dansk / Information in English

Marts 2014 – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade                         NYHEDSBREV NR. 2 - MARTS 2014

 

Nyhedsbrev nr. 2 - 2014

Akkreditering efter DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel


Inklusion i folkeskolen - minikonference

 

Langvarige følger efter hjernerystelse/commotio

 

Nyt samarbejde med Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

 

Kurser og konferencer på Center for Hjerneskade (CfH)

Mød os på KLs hjerneskadekonference

 den 26. marts 2014

 på stand nr. 6! 

 

Center for Hjerneskade er blevet akkrediteret

efter Den Danske Kvalitetsmodel - DDKM*

 

CfH er netop blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel - DDKM, 2. version.
 

For både borgere og samarbejdspartnere betyder DDKM en sikkerhed for, at CfH løbende og systematisk overvåger centrets kvalitet, og at vi systematisk sætter mål for vores indsats både generelt og på borgerniveau. Akkrediteringen er sket efter den omfattende DDKM for sygehuse.
 

*Den Danske Kvalitetsmodel - DDKM - er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet. 

Se www.ikas.dk/DDKM.aspx

 

Minikonference om inklusion
 

At rumme børn med særlige behov 

Tirsdag den 20.maj 2014, kl. 8.30 -15.30

Foreløbigt programInklusion belyst ud fra en kognitiv forståelse.

 

Inklusion i forhold til børn med diagnoser.

Eksempler på diagnoser, der skal kunne rummes i folkeskolen: ADHD, autisme, mental retardering, epilepsi. 

Intervention - Strategier til, hvordan det kan lykkes at få en vellykket inklusion.

 

Målgruppe: Lærere, pædagoger og PPR-psykologer. Max 100 deltagere.

Pris: 250 kr. inkl. kaffe/te, frokost/sandwich og kage.

Sted: CfH – Neurocenter for Børn og Unge, Amagerfælledvej 56 A, 2300 København S.

Tilmelding senest: 6. maj 2014  

 

Se mere på www.cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/  

Yderligere information: Marianne Verdel 2875 8999 eller mv@cfh.ku.dk

 

Hjernerystelse/commotio

Rehabiliteringstilbud. Borgere med langvarige følger efter hjernerystelse/post commotionelt syndrom har mulighed  for at deltage i CfHs rehabiliterende tilbud.

 

Forskningsprojekt. Sideløbende med rehabiliteringstilbuddet har vi haft et 2-årigt forskningsprojekt, hvor behandlingsdelen netop er afsluttet. De foreløbige resultater viser tendenser, der bekræfter, at selvom hjernerystelse ikke er en erhvervet hjerneskade, har CfHs metoder positiv effekt. Resultaterne bearbejdes, og den endelige rapport bliver offentliggjort på www.cfh.ku.dk i slutningen af 2014.

 

Baggrunden for rehabiliteringstilbuddet og forskningsprojektet. Omkring 25.000 mennesker får hvert år en hjernerystelse. De ramte får typisk hovedpine, hurtig udtrætning, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, synsvanskeligheder og overfølsomhed over for støj og lys. I de fleste tilfælde forsvinder problemerne, men for 10 - 15 pct. af de ramte er følgerne langvarige og for nogle invaliderende. Følgerne gør det svært at klare hverdagen og at passe et arbejde eller studie. Borgerne bliver ofte fejlvurderet, fordi det ikke er almindeligt kendt, at en mindre gruppe får alvorlige og varige følger efter hjernerystelse.

 

Se mere på www.cfh.ku.dk/Genoptraening-_voksne/hjernerystelse/
Ny samarbejdsaftale med
Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

 

CfH har i februar 2014 indgået et formaliseret samarbejde med Bo- og rehabiliteringstilbuddet  Selma Marie (tidl. Bofællesskabet Selmersvej). På den måde kan vi i fællesskab tilbyde forløb, der indeholder kombinerede ergoterapeutiske og neuropsykologiske udredninger samt rehabiliterende forløb, der er rettet imod arbejdsmarkedet og borgerens hverdagsliv.
 

Der er endvidere mulighed for at kombinere kommunens egne tilbud med Selma Maries og CfHs tilbud.

 

I fællesskab kan vi skabe løsninger, hvor borgeren er i rehabilitering i forhold til job eller studie - og samtidig får støtte efter Serviceloven i forhold til hverdags- og familielivet.

 

Yngre borgere har desuden mulighed for at bo på Selma Marie kombineret og koordineret med forløb på CfH.

 

Se mere på 

https://cfh.ku.dk/samarbejdspartnere/selma_marie/

og http://mariehjem.dk/selma/

 

 

Kurser og konferencer på CfH - foråret 2014

Alle kurser foregår i auditoriet på CfH, Amagerfælledvej 56 A, 2300 København S.

 

 

Mandag den 7. april 2014 kl. 13-16 gratis minikursus for sagsbehandlere

   

Reform af fleksjob og førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge.

Hvilken betydning får de mange reformer for borgere ramt af erhvervet hjerneskade?Cand.jur. Susanne Wiederquist gennemgår reformerne i relation til situationen for borgere

med erhvervet hjerneskade. Derefter vil der være tid til spørgsmål, debat og udveksling

af erfaringer.

  

I løbet af eftermiddagen vil der være en pause med kaffe, te og kage.


Tilmelding senest den 1. april 2014  
(se online tilmelding)

Onsdag den 7. maj 2014 kl. 10 - 16

 

”Samtalestøtte til voksne med afasi (SCA). Hvordan kommunikerer jeg med mennesker med afasi?”


Målgruppe: Kurset henvender sig til læger, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sagsbehandlere, der gennem deres arbejde møder voksne med afasi.

 

Pris: 2.200 kr.

 

Tilmelding senest den 2. maj 2014 (se online tilmelding)

 Tirsdag den 13. maj 2014 kl. 9.30 - 16.00

 

Introduktionskursus i brug af HOT-materialet

 

Hukommelses- og Opmærksomheds Træning  (HOT) er målrettet børn og unge  mellem 8 og 16 år med specifikke kognitive vanskeligheder.

Kurset giver en grundig introduktion til baggrunden for og brugen af HOT-materialet og forudsætninger for at kunne tilpasse HOT-materialet til den enkelte elev.

 

Målgruppe: psykologer, lærere og andre med interesse for specialundervisning samt hjerneskadefeltet. Der kræves ingen forudsætninger.

 

Pris: 1.200 kr. inklusiv forplejning.

Tilmelding:  senest den 2. maj 2014 (se online tilmelding)

Yderligere oplysninger vedr. kurset kan fås hos Marianne Verdel 28758999 / mv@cfh.ku.dk

  

  

  

  

Tirsdag den 20.maj 2014 kl. 8.30 -15.30

  

Minikonference om inklusion ”At rumme børn med særlige behov”

 

Konferencen er omtalt tidligere i dette nyhedsbrev.

 

Pris: 250 kr.

 

Tilmelding senest: 6. maj 2014  (se online tilmelding)

 

 

 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet